1.              TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan tussen Business Art Service B.V., gevestigd te Raamsdonksveer, hierna te noemen: "Kunst.nl", en haar wederpartij handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, die hierna als "opdrachtgever” wordt aangeduid.

2.      Deze algemene voorwaarden, versie 2.5, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, zijn vanaf september 2017 van toepassing en raadpleegbaar op de website van Kunst.nl: www.kunst.nl. Daarnaast worden de algemene voorwaarden steeds achterop de overeenkomst en samen met de factuur toegezonden. Versie 2.5 vervangt alle eerdere versies.

3.      De toepasselijkheid van de (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Kunst.nl van de hand gewezen, tenzij schriftelijk door beide partijen anders wordt overeengekomen.

4.      Kunst.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever.

5.      Indien eenmaal op basis van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan gelden zij ook voor toekomstige transacties, waarbij de meest recente versie van de voorwaarden alsdan geldend zal zijn.

 

2.              DEFINITIES

1.      Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

2.      Contractperiode: de aanvankelijke huurperiode waarop de overeenkomst betrekking heeft, ingaande op de eerste dag van de maand, waarin de eerste levering/bezorging plaatsvindt en eindigend op de laatste dag van de maand, na het aantal overeengekomen contractjaren; alsmede de daarop volgende, al dan niet door stilzwijgende verlenging tot stand gekomen, huurperioden.

3.      Huurovereenkomst: de overeenkomst die Kunst.nl en opdrachtgever zijn aangegaan, krachtens welke opdrachtgever het recht heeft tegen betaling van de huurvergoeding kunstwerken die eigendom zijn van Kunst.nl te huren.

4.      Huurvergoeding: de eenheidsprijs - afhankelijk van contractduur en aantal gehuurde kunstwerken - die opdrachtgever maandelijks moet voldoen aan Kunst.nl. De hoogte van de huurvergoeding is opgenomen in de huurovereenkomst. De wijze van berekening van de huurvergoeding is te vinden op www.kunst.nl.

5.      Huurpenning: jaarlijks door opdrachtgever aan Kunst.nl te betalen vergoeding bestaande uit de huurvergoeding en het kooptegoed tezamen.

6.      Kooptegoed: het bedrag dat opdrachtgever via een jaarlijkse inleg heeft gespaard en dat opdrachtgever bij aankoop van een kunstwerk kan aanwenden ter gedeeltelijke voldoening van de verkoopprijs.

7.      Business Art Service B.V.: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Business Art Service B.V. gevestigd te Raamsdonkveer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67718566.

8.      Kunstwerk: voortbrengsel van de schone kunsten vervat in een kunstwerk.

9.      Opdrachtgever: de (rechts-)persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Kunst.nl een huurovereenkomst heeft afgesloten.

10.    Partijen: opdrachtgever en Kunst.nl.

11.    Pakbon: het overzicht waarop de kunstwerken vermeld staan (kunstwerknummer, kunstenaar, titel en aantal eenheden) welke daadwerkelijk geleverd zijn aan opdrachtgever.

12.    Staffeling: prijsberekening volgens een vastgelegde staffel waarbij het prijsvoordeel trapsgewijs oploopt bij afname/huur van een groter volume en/of het aangaan van een langere contractduur.

 

3.              OFFERTES, OVEREENKOMSTEN EN ZEKERHEID

1.      Tenzij Kunst.nl anders aangeeft, zijn haar offertes vrijblijvend en gelden zij gedurende één maand na dagtekening. Kunst.nl heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding tot en met de vijfde werkdag na de ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.      Eventuele aanvullende afspraken, alsmede toezeggingen die door of namens Kunst.nl zijn gedaan, binden haar slechts indien deze door Kunst.nl schriftelijk worden bevestigd.

3.      Indien Kunst.nl dit wenst, kan Kunst.nl de levering afhankelijk stellen van een door haar vast te stellen vooruitbetaling.

4.      Kunst.nl heeft het recht om zonder nader onderzoek de contactpersoon van opdrachtgever bevoegd te beschouwen om bindende afspraken te maken en/of bindende verklaringen tot haar te richten.                          

5.      Indien opdrachtgever of een contactpersoon van opdrachtgever een pakbon ondertekent gaat opdrachtgever ermee akkoord dat de levering bestaat uit de op die lijst aangegeven zaken, en met de eerder door Kunst.nl uitgebrachte offerte, inclusief de daarin vermelde staffeling.

6.      Kunst.nl heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts kan Kunst.nl tijdens uitvoering van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet aan een van zijn verplichtingen voldoet. Indien door opdrachtgever geen zekerheid wordt gesteld, heeft Kunst.nl het recht om alle vorderingen die zij op opdrachtgever heeft door middel van een schriftelijke verklaring opeisbaar te maken en, onverminderde haar op grond van de wet toekomende rechten, haar eigendomsvoorbehoud in te roepen.

 

4.              HUUR VAN KUNSTWERKEN

1.      Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is verplicht om het gehuurde als goed huisvader te bewaren, te houden op de overeengekomen plaats en, behoudens schriftelijke toestemming van Kunst.nl, niet te vervoeren of doen vervoeren. Indien Kunst.nl de hiervoor bedoelde schriftelijke toestemming geeft, kan zij daaraan voorwaarden verbinden. Opdrachtgever dient steeds Kunst.nl onverwijld schriftelijk, dan wel door middel van een e-mailbericht, op de hoogte te stellen van een verplaatsing van een kunstwerk, en de nieuwe verblijfplaats van dat kunstwerk mede te delen. Indien opdrachtgever tot verplaatsing van het kunstwerk overgaat, zonder dat Kunst.nl daartoe schriftelijke toestemming heeft gegeven, staat tussen de partijen vast dat Kunst.nl het recht heeft om te verklaren dat met betrekking tot het verplaatste kunstwerk een koopovereenkomst tot stand is gekomen waarbij als koopprijs geldt de door Kunst.nl laatstelijk aan opdrachtgever opgegeven waarde dan wel, indien Kunst.nl geen waarde heeft opgegeven, de uit de boeken van Kunst.nl blijkende actuele verkoopwaarde.

2.      De huurpenningen dienen steeds bij vooruitbetaling aan Kunst.nl op de in artikel 9 door aangegeven wijze te worden voldaan.

3.      Opdrachtgever heeft niet het recht om het gehuurde al dan niet gedeeltelijk aan derden af te staan of het gehuurde onder te verhuren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt heeft Kunst.nl het recht om te verklaren dat het betreffende kunstwerk door opdrachtgever als aangekocht wordt beschouwd in welk geval de laatste zin van het bepaalde in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing is.

4.      Onverminderd het bepaalde in artikel 10 heeft Kunst.nl het recht om een huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, enige verplichting terzake de met hem gesloten overeenkomst niet nakomt, en van opdrachtgever te verlangen dat hij het gehuurde binnen de door Kunst.nl te noemen termijn op zijn kosten terugbezorgt. Kunst.nl heeft in dat geval ook het recht om het gehuurde op kosten van opdrachtgever bij hem terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Kunst.nl onherroepelijk om daartoe zijn ruimten, waarin het gehuurde zich bevindt, te betreden. Kunst.nl heeft in deze situatie voorts het recht om aan opdrachtgever schadevergoeding in rekening te brengen waaronder een bedrag dat gelijk is aan de huurpenningen die Kunst.nl zou hebben ontvangen indien de overeenkomst niet door haar zou zijn opgezegd.

5.      Indien een huurovereenkomst voor een bepaalde contractperiode wordt aangegaan wordt zij na ommekomst daarvan telkens stilzwijgend verlengd met een zelfde termijn en voor hetzelfde aantal gehuurde eenheden als gold voor die contractperiode, met dien verstande dat indien op enig moment schriftelijk een afwijkende contractperiode en/of een afwijkend aantal gehuurde eenheden wordt overeengekomen, verlenging daarna telkens met die afwijkende contractperiode en/of dat aantal afwijkende eenheden plaats vindt. Ieder van de partijen heeft het recht om de huurovereenkomst te beëindigen per aangetekende brief met bericht van ontvangst, tenminste twee maanden voor het einde van de lopende contractperiode.

6.      Opdrachtgever heeft het recht om het aantal gehuurde eenheden voor een nieuwe contractperiode te verminderen. Opzegging en minderingen van meer dan 10% van het laatst gehuurde aantal eenheden en/of de totale waarde van de laatst gehuurde sculpturen, dient aangetekend - met bericht van ontvangst - te geschieden, uiterlijk twee maanden vóór het einde van de contractdatum.

7.      Bij collectiewisseling op de vastgestelde termijn mag ook maximaal 10% van het laatst gehuurde aantal eenheden en/of de totale waarde van de sculpturen, geminderd worden. In geval opdrachtgever een vermindering toepast met meer dan 10% van het aantal gehuurde eenheden zonder voorafgaand bericht als omschreven in lid 6, heeft Kunst.nl het recht om aan opdrachtgever huurpenningen in rekening te brengen gelijk aan de situatie waarbij het aantal gehuurde eenheden met 10% zou zijn verminderd.

8.      Indien opdrachtgever na een vermindering van de gehuurde eenheden minder dan tien eenheden huurt, zal Kunst.nl aan opdrachtgever extra kosten voor de periodieke wisseling van de kunstwerken in rekening brengen, waardoor de totale vergoeding voor Kunst.nl gelijk is aan de huurpenningen in de situatie waarbij het aantal gehuurde eenheden tien eenheden zou bedragen.

9.      Indien opdrachtgever voor het einde van een, al dan niet door verlenging tot stand gekomen, contractperiode:
a) het aantal gehuurde kunstwerken wil verminderen, en/of
b) wenst dat Kunst.nl (een deel van) het aantal gehuurde kunstwerken tijdelijk terugneemt, bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, dan blijft opdrachtgever niettemin tot en met het einde van deze contractperiode de geldende huurprijs verschuldigd voor het oorspronkelijk overeengekomen aantal gehuurde eenheden voor deze contractperiode. Voorts heeft Kunst.nl het recht om de kosten van verwijdering, transport en opslag volgens de bij haar geldende tarieven in rekening te brengen, waaronder € 245 per geplande logistiek medewerker per dag.

10.    Restitutie en/of kwijtschelding van reeds betaalde en/of verschuldigde huur is niet mogelijk, omdat Kunst.nl zich op haar beurt overeenkomstig heeft verplicht en onder meer gelden voor huur en/of koop aan leveranciers heeft afgedragen.

11.    Kunst.nl heeft op ieder moment het recht om, op haar kosten, door opdrachtgever gehuurde kunstwerken te vervangen door - naar haar oordeel - vergelijkbare kunstwerken met een gelijke of hogere verkoopwaarde, waarbij zij in redelijkheid rekening houdt met de wensen van opdrachtgever.

 

5.              SPAARREGELING KOOPTEGOED

1.      Als opdrachtgever kunstwerken huurt bij Kunst.nl, heeft zij de mogelijkheid deel te nemen aan de Kunst.nl spaarregeling ("spaarregeling").

2.      Deelname aan de spaarregeling houdt in dat opdrachtgever naast de huurvergoeding jaarlijks een bedrag betaalt waarmee zij een kooptegoed opbouwt, dat zij op ieder moment kan aanwenden voor aankoop van kunstwerken uit de collectie van Kunst.nl. Deelname aan de spaarregeling, inclusief de hoogte van de jaarlijkse inleg, wordt door Kunst.nl aan opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de jaarlijkse inleg 50% van de jaarlijkse huur.

3.      De inleg wordt gelijktijdig met de huur gefactureerd. Bij iedere factuur ontvangt opdrachtgever een overzicht met daarop het saldo van het kooptegoed.

4.      Bij besteding van het kooptegoed, wordt het deel van het kooptegoed dat wordt besteed, door Kunst.nl verhoogd met 20% bonus ("Bonus"). Bijvoorbeeld: indien opdrachtgever een kunstwerk ter waarde van € 2.500 aankoopt en daarbij € 1.000 kooptegoed besteedt, bedraagt de aankoopsom € 2.500 - € 1.000 kooptegoed - € 200 Bonus = € 1.300.

5.      Kooptegoed is uitsluitend aan te wenden voor aankoop van kunstwerken die op het moment van besteding beschikbaar zijn in de collectie van Kunst.nl. Het kooptegoed is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld, (korting op) de huurvergoeding of andere producten of diensten van Kunst.nl. Restitutie van kooptegoed is niet mogelijk, conform artikel 4.10.

6.      Deelname aan de spaarregeling is ter keuze aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever kiest voor deelname aan de spaarregeling, ligt de deelname aan de spaarregeling en de hoogte van de jaarlijkse inleg vast per contractperiode. Indien opdrachtgever haar deelname aan de spaarregeling wenst te beëindigen of de jaarlijkse inleg wenst te wijzigen, dan kan dit middels een schriftelijk verzoek, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, overeenkomstig artikel 10.2.

 

6.              KOOP VAN EEN KUNSTWERK

1.      Tenzij anders aangegeven, biedt Kunst.nl haar verhuurde kunstwerk tevens te koop aan. De verkoopprijzen kunnen worden geraadpleegd op www.kunst.nl. Opdrachtgever bij wie het kunstwerk zich bevindt heeft het eerste recht van koop.

2.      De koopprijs wordt voldaan middels een betaling van het factuurbedrag in één keer.

3.      Op de koopprijs kan het bedrag dat opdrachtgever in de periode voorafgaand aan de koop middels de spaarregeling aan kooptegoed heeft opgebouwd in mindering worden gebracht, zie hiertoe hetgeen is vermeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden betreffende de spaarregeling.

4.      Het kunstwerk is pas eigendom van opdrachtgever als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan (eigendomsvoorbehoud) zie hierna artikel 12. Op het moment dat het kunstwerk eigendom is van opdrachtgever, komt het voor risico van opdrachtgever en is Kunst.nl hiervoor niet meer aansprakelijk.

 

7.              VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

1.      Opdrachtgever is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van het kunstwerk, Kunst.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren.

2.      Opdrachtgever is niet gerechtigd het geleende kunstwerk op een ander adres dan het bedrijfsadres onder te brengen en evenmin om het geleende kunstwerk aan anderen ter beschikking te stellen en het kunstwerk te (doen) reproduceren.

3.      Opdrachtgever is verplicht ingeval van beslaglegging te zijnen laste of ingeval van aanvraag van zijn faillissement of bij faillissement, aan de beslagleggende deurwaarder of aan de curator mede te delen dat het in zijn bezit zijnde kunstwerk niet zijn eigendom is, met overlegging van de huurovereenkomst met Kunst.nl.

 

8.              (AF)LEVERING

1.      Opdrachtgever is jegens Kunst.nl verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van de kunstwerken, zodra deze aan hem worden aangeboden. Indien opdrachtgever niet aan afname meewerkt, heeft Kunst.nl het recht om, nadat zij opdrachtgever in gebreke heeft gesteld, de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Ook heeft Kunst.nl in die situatie het recht om het betreffende kunstwerk voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en nakoming van de overeenkomst te vorderen.

2.      Indien een in overleg met opdrachtgever geplande levering door opdrachtgever minder dan 48 uur voor de betreffende afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, dan wel het af te leveren kunstwerk niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst wordt genomen, wordt aan opdrachtgever een vergoeding in rekening gebracht van € 245 per geplande logistiek medewerker per dag hetgeen opdrachtgever tot betaling verplicht.

3.      Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt dat de aflevering ex Works (ingevolge de meest recente versie van de Incoterms) af de opslagplaats van Kunst.nl, geschiedt. Overeengekomen termijnen van aflevering gelden, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen, bij benadering en zijn niet fataal. In het geval een niet tijdige aflevering op het voorziene tijdstip dient opdrachtgever Kunst.nl schriftelijke in gebreke te stellen, waarbij aan Kunst.nl een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

4.      Kunst.nl heeft het recht om de af te leveren kunstwerken in delen af te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen - respectievelijk binnen de op grond van hetgeen in de vorige alinea is bepaald - verlengde termijn

5.      De betekenis van afleverbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms terwijl die Incoterms analoog van toepassing zijn indien het gaat om zaken die, bijvoorbeeld op grond van een huurovereenkomst of consignatie, de eigendom van Kunst.nl - in het geval van consignatie: voorlopig - dienen te blijven.

  

9.              BETALING

1.      Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient betaling van de door Kunst.nl gefactureerde bedragen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2.      Opdrachtgever raakt in verzuim na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat Kunst.nl daarvoor een ingebrekestelling moet verzenden. Opdrachtgever wordt vanaf de 31ste dag na de factuurdatum over het factuurbedrag een rente verschuldigd op de voet van het in artikel 6:119a BW bedoelde handelsrente over het openstaande bedrag, waarbij elke ingegane maand als een hele maand wordt beschouwd.

3.      Kunst.nl heeft voorts het recht om per schriftelijke aanmaning een bedrag van € 35 wegens administratiekosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever heeft niet het recht om het door hem verschuldigde te verrekenen dan wel de betaling van het verschuldigde op te schorten.

4.      De door opdrachtgever of derden te verrichten betalingen worden het eerst in mindering gebracht op de vorderingen waarvoor Kunst.nl geen eigendomsvoorbehoud geldend kan doen maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

5.      In de situaties als beschreven in artikel 10.3 heeft Kunst.nl het recht om al hetgeen zij, uit welke hoofde dan ook, van opdrachtgever te vorderen heeft, in één keer op te eisen, alles onverminderd de verdere rechten van Kunst.nl, waaronder het recht om in het geval van een toerekenbare tekortkoming de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen.

6.      Betaling in termijnen kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Indien opdrachtgever de betalingsregeling niet nakomt heeft Kunst.nl het recht om de overeenkomst tot het aangaan van een betalingsregeling schriftelijk te ontbinden en hetgeen haar verschuldigd is in één keer en in haar geheel op te eisen.

7.      Opdrachtgever is aan Kunst.nl alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een opeisbare vordering, ondanks aanmaning niet voldoet en Kunst.nl haar vordering aan een derde uit handen geeft. Zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten worden berekend aan de hand het, eventueel per tijdseenheid berekende, tarief dat door de door Kunst.nl ingeschakelde derde voor soortgelijke zaken in rekening brengt, vermeerderd met de door die derde in redelijkheid aan derden te betalen kosten. Terzake de gerechtelijke kosten geldt als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedrag.

 

10.             DUUR EN  BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1.      De huurovereenkomst wordt - tenzij partijen anders overeenkomen - aangegaan voor drie jaar en steeds stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd.

2.      De huurovereenkomst is slechts na afloop van de huurtermijn - als bedoeld in artikel 10.1 - opzegbaar tegen een opzegtermijn van twee maanden.

3.      Behoudens het recht van Kunst.nl om de overeenkomst op grond van wanprestatie te ontbinden, heeft Kunst.nl het recht om de met opdrachtgever gesloten overeenkomst schriftelijk te ontbinden in het geval van insolventie van opdrachtgever waaronder begrepen (al dan niet voorlopige) surseance van betaling, faillissement van opdrachtgever of indien met betrekking tot opdrachtgever de gerechtelijke schuldsanering van toepassing wordt. Dit recht heeft Kunst.nl ook indien opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, er ten aanzien van haar onderneming sprake is van splitsing of fusie, of indien ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd.

 

11.             KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

1.      Opdrachtgever is verplicht om de door Kunst.nl afgegeven/afgeleverde kunstwerk(en)  onverwijld na in ontvangstneming te keuren op beschadigingen danwel gebreken. Indien opdrachtgever met betrekking tot deze gebreken een klacht wil uiten dan dient hij daartoe een aantekening te plaatsen op de paklijst met specificering van het gebrek. Indien opdrachtgever dit nalaat, wordt iedere beschadiging danwel gebrek vermoed te zijn ontstaan door toedoen van opdrachtgever en is opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

2.      Voorts dient opdrachtgever binnen tien werkdagen na aflevering de betreffende zaken volledig op gebreken te controleren en, indien een gebrek blijkt, schriftelijk bij Kunst.nl te melden onder nauwkeurige opgave daarvan. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben goedgekeurd.

3.      Klachten die worden geuit na de hiervoor genoemde termijnen behoeft Kunst.nl niet in behandeling te nemen en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien Kunst.nl niettemin een dergelijke klacht in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Kunst.nl in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht, respectievelijk zaken heeft geleverd, dan heeft Kunst.nl het recht om dit een en ander tegen de normaal bij haar geldende prijzen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.      Retourzendingen worden door Kunst.nl slechts aanvaard nadat zij daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven en steeds onder de voorwaarden die Kunst.nl in die schriftelijke toestemming zal opgeven.

5.      Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

6.      Indien Kunst.nl erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt vast te staan en opdrachtgever de hiervoor neergelegde voorschriften in acht is genomen, kan Kunst.nl slechts gedurende één jaar na datum aflevering wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken.

7.      Indien Kunst.nl erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt vast te staan en opdrachtgever de voorschriften die hiervoor zijn neergelegd is nagekomen, heeft Kunst.nl het recht op herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende/het opnieuw verrichten van de desbetreffende prestatie c.q. herstel daarvan. Bij het maken van haar keuze dient Kunst.nl in redelijkheid met de belangen van opdrachtgever rekening te houden. Indien Kunst.nl binnen een redelijke termijn presteert, dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

8.      Kunst.nl beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats van hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent haar aansprakelijk is bepaald, schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende zending de betreffende prestatie danwel, indien van toepassing de voor de betreffende contractperiode, overeengekomen prijs (exclusief BTW). Steeds geldt dat Kunst.nl niet gehouden is schadevergoeding te vergoeden boven een bedrag waartoe de verzekeraar van Kunst.nl tot uitkering overgaat en is tevens beperkt tot een bedrag van € 25.000 per de met opdrachtgever overeengekomen contractperiode, of, indien geen contractperiode is overeengekomen, voor de prestatie. Voorts is de aansprakelijkheid van Kunst.nl beperkt tot directe schade. opdrachtgever vrijwaart Kunst.nl tegen alle aanspraken van derden voor zover deze aanspraken het uit in dit lid blijkende maximum te boven gaan.

9.      Geen aansprakelijkheid zijdens Kunst.nl bestaat, en iedere aanspraak terzake enige vermeende tekortkoming zijdens Kunst.nl vervalt, indien opdrachtgever wijzigingen en/of aanpassingen en/of herstel en/of onderhoud aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of is behandeld volgens de eventueel bijgeleverde gebruiksaanwijzing, dan wel op een anderszins onoordeelkundige of nalatige wijze wordt of is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

10.    Onder "toerekenbaar tekortkomen", wordt in dit artikel ook onrechtmatig handelen begrepen.

 

12.             PRIJSWIJZIGING

1.      Kunst.nl zal gedurende de met opdrachtgever overeengekomen overeenkomst jaarlijks haar prijzen indexeren.

2.      Kunst.nl heeft jaarlijks het recht om de bij Kunst.nl gebruikelijke prijsverhoging en/of wijziging in de staffeling door te voeren en wel met een percentage dat gebaseerd is op de verhoging van de kostprijs van Kunst.nl. Daarbij gaat het onder meer om de door Kunst.nl verschuldigde salarissen en de prijzen van producten en prestaties die zij van derden betrekt.

 

13.             OVERMACHT

In het geval van blijvende of tijdelijke overmacht hebben zowel Kunst.nl als opdrachtgever het recht om de huurovereenkomst geheel - of voor het gedeelte, dat vanwege de overmacht situatie niet kan worden nagekomen - op te zeggen, zonder dat schadevergoeding in rekening kan worden gebracht. In het geval van tijdelijke overmacht is dit pas mogelijk indien deze tijdelijke overmacht langer dan drie weken duurt. Onder overmacht wordt begrepen iedere verhindering die Kunst.nl belemmert om de overeenkomst na te komen voor zover die verhindering niet redelijkerwijze aan haar is toe te rekenen. Daarbij gaat het onder meer om staking en/of ziekte van haar werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders en andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Kunst.nl of van de hiervoor bedoelde derden.

 

14.             EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.      Indien er sprake is van zaken die aan opdrachtgever in eigendom moeten worden overgedragen, vindt die eigendomsoverdracht slechts plaats, en behoudt Kunst.nl de eigendom van die zaken, totdat opdrachtgever: a) de voor die zaken verschuldigde prijs, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan, en b) alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Kunst.nl ten behoeve van opdrachtgever verricht of zal verrichten in het kader van de betreffende overeenkomst(en), en c) de vorderingen heeft voldaan die Kunst.nl op opdrachtgever verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

2.      Indien opdrachtgever in gebreke is met een betaling waartegenover Kunst.nl op grond van het in lid 1 bepaalde een eigendomsvoorbehoud kan inroepen heeft opdrachtgever de plicht om, indien Kunst.nl dit van hem verlangt, de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust binnen een door Kunst.nl aan te geven termijn van maximaal drie dagen, op zijn kosten aan Kunst.nl te zenden. Het bepaalde in de tweede en de derde zin van artikel 9 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

 

15.             OVERNAME WERKNEMERS KUNST.NL

Indien opdrachtgever een arbeidsrelatie wil aangaan met een werknemer van Kunst.nl, is opdrachtgever aan Kunst.nl, tenzij Kunst.nl schriftelijk verklaart daarvan af te zien, een fee verschuldigd ten belope van € 14.000.

 

16.             TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a.       Op alle overeenkomsten die Kunst.nl sluit, en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

b.       Geschillen tussen de partijen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg beslist door de Rechtbank Zeeland - West - Brabant, onverminderd het recht van Kunst.nl om opdrachtgever voor een anderszins bevoegde rechter in rechte te betrekken.